Regulamin

ZASADY I WARUNKI UŻYTKOWANIA PORTALU INTERNETOWEGO I ELEKTRONICZNEGO SPISU NALEŻĄCEGO DO SIECI CLUB FRANCE EN POLOGNE

PREAMBUŁA

Niniejsze zasady i warunki mają na celu określenie szczegółowych zasad i warunków na podstawie których Club France en Pologne proponuje użytkownikom internetu portal internetowy i elektroniczny spis.

Portal internetowy jest platformą dedykowaną osobistym i zawodowym wymianom informacji pomiędzy członkami sieci Club France en Pologne. Niniejszy portal internetowy proponuje użytkowniom internetu elektroniczny spis wszystkich członków będący głównym narzędziem koordynacji sieci Club France en Pologne.

Dostęp i korzystanie z Serwisu jest regulowane poprzez niniejsze zasady i warunki, które internauta wyraźnie akceptuje podczas rejestracji w Serwisie, a także przez ogólne zasady korzystania z internetu.

Korzystanie z Serwisu wiąże się z pełną akceptacją niniejszych zasad i warunków.

KONTO

Wszystkie elektroniczne zasoby ( zwłaszcza: edycja profilu, elektroniczny spis członków, wyszukiwarka użytkowników, usunięcie konta) udzielone internaucie mogą być użytkowane tylko po załogowaniu się w serwisie za pomocą adresu e-mail i hasła podanego podczas rejestracji w Serwisie.

Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna

PROFIL CZŁONKA /UŻYTKOWNIKA

Uwierzytelnienie użytkownika internetu jest obowiązkowe dla wszelkich działań w Serwisie.

Każde pierwsze skorzystanie z Serwisu i elekstronicznego spisu wymaga rejestracji i utworzenia profilu zabezpieczonego hasłem. Profil będzie widoczny dla wszystkich innych użytkowników spisu oraz członków sieci Club France en Pologne.

Utworzenie profilu wiąże się z 5-cioma następującymi krokami:

  1. Rejestracja adresu e-mail i hasła

  2. Potwierdzenie zarejestrowanego adresu e-mail linkiem aktywacyjnym

  3. Zalogowanie się i edycja profilu

  4. Akceptacja profilu przez Administratora Serwisu

  5. Aktywacja profilu i konta

Internauta, który nie jest zarejestrowany na portalu internetowym i elektronicznym spisie w sieci Club France en Pologne musi przekazać do Serwisu swój adres e-mail i stworzyć hasło.

Internauta jest wyłącznie odpowiedzialny za skuteczność i bezpieczeństwo swojego hasła.

Internauta jest wyłącznie odpowiedzialny za zachowanie poufnego charakteru swojego konta i hasła

Internauta musi utworzyć profil aby uzyskać dostęp do elektronicznego spisu. Internauta zostanie poproszony o przekazanie kilku osobistych i zawodowych informacji. Niektóre informacje są obowiązkowe do aktywacji profilu. Pozostałe informacje są dodatkowe i będą widoczne dla innych użytkowników tylko wtedy, gdy internauta je poda. Fakultatywny charakter tych informacji jest wyraźnie wymieniony podczas edycji profilu.

Internauta jest wyłącznie odpowiedzialny za informacje, które podaje na swoim profilu. Internauta zostanie poinformowany, że informacje, które poda na swoim profilu będą widoczne dla innych użytkowników/członków elektronicznego spisu.

ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

Zobowiązania ogólne

Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za treści i informacje, które podaje na portalu internetowym i elektronicznym spisie w sieci Club France en Pologne.

W związku z powyższym, treści podane w Serwisie nie powinny naruszać przepisów prawa i zasad oraz warunków przedstawionych tutaj. Ponadto, nie powinny naruszać praw osób trzecich oraz zaprzeczać wizerunkowi Serwisu, sieci Club France en Pologne i jej partnerów (Instytut Francuski w Polsce, Ambasada Francji w Polsce, Campus France Polska).

Także internauta deklaruje, że treści, które będzie zamieszczać w Serwisie nie będą zawierać:

- słów lub obrazów, które mogłyby naruszać porządek publiczny, ranić ludzką integralność i godność, równość kobiet i mężczyzn oraz ochronę dzieci i młodzieży

- elementy naruszające prawa własności intelektualnej i prawa osobowe

- słów lub obrazów zachęcających do przestępstw i czynów niedozwolonych

- obraźliwych, wulgarnych lub niemoralnych słów i oświadczeń

ZOBOWIĄZANIA CLUB FRANCE POLOGNE

Club France en Pologne nie bierze żadnej odpowiedzialności wynikłej z nieuprawnionego użycia treści umieszczanych w Serwisie przez internautów czy też z jakichkolwiek problemów jakie mogą spotkać internautę spowodowanych przez nieuprawione użycie hasła przez osoby trzecie niezależnie od tego czy został poinformowany o tym, że jego/jej konto zostało użyte w sposób nieuprawniony.

Internauta zobowiązuje się do poinformowania Club France en Pologne o każdym nieautoryzowanym użyciu jego konta lub profilu oraz o każdej próbie naruszenia bezpieczeństwa swojego konta.

Club France en Pologne nie bierze żadnej odpowiedzialności za konsekwencje wynikajace z dostępu osób trzecich do kont użytkowników Serwisu. Zgodnie z niniejszymi zasadami i warunkami Club France en Pologne może usunąć jawnie nielegalne konto, zawiesić lub niezwłocznie zamknąć konto użytkownika.

DZIAŁANIE SERWISU

Club France en Pologne zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub zaprzestania działania Serwisu w dowolnym momencie. Jego odpowiedzialność nie może być brana pod uwagę w tym przypadku.

Club France en Pologne zastrzega sobie prawo do udoskonalania Serwisu, proponowania nowych funkcjonalności oraz modyfikowania lub usuwania innych funkcjonalności. Użytkownik zostanie poinformowany o wszelkich modyfikacjach co najmniej dwa tygodnie przed ich zastosowaniem.

WSTRZYMANIE LUB OGRANICZENIE KONTA/PROFILU NALEZĄCEGO DO CZŁONKA/UŻYTKOWNIKA

Club France en Pologne zastrzega sobie prawo, zgodnie z niniejszymi zasadami i warunkami, do zawieszenia lub usunięciu konta/profilu danego członka/użytkownika bez uprzedniego powiadomienia w następujących przypadkach:

  • Każdy akt włamania lub próby nielegalnego użycia informacji krążącej po portalu lub elektronicznym spisie wyraźnie pochodzący z konta użytkownia

  • Informacje na temat użytkownika, w postaci przekazanej podczas procesu rejestracji są nieprawdziwe, niepełne lub wręcz nielegalne

  • Handel danymi z Serwisu lub jego zawartością przez użytkownika z osobą trzecią lub nadużywanie Serwisu

  • W przypadku opublikowania przez użytkownika zawartości, która nie jest w zgodzie z niniejszymi zasadami i warunkami i w przypadku publikacji zawierającej nielegalne treści

MODYFIKACJE I USUNIĘCIE KONTA PRZEZ UZYTKOWNIKA

Użytkownik ma możliwość modyfikacji lub usunięcia profilu w każdym momencie poprzez zalogowanie się w portalu Club France en Pologne za pomocą osobistego adresu e-mail i hasła.

MARKA I PRAWA AUTORSKIE

Club France en Pologne jest jedynym właścicielem marki, nazwy, loga, sloganu, kolorów i grafiki oraz innych oznaczeń odróżniających.

Publikacje, obrót lub promocja informacji prezentowanych na portalu Club France en Pologne i na jego elektronicznym spisie jest surowo zabronione, jednakże może być dozwolone jeśli nie dotyczy osobistych bądź zawodowych informacji o użytkowniach, po uzyskaniu wyraźnej zgodny Club France en Pologne.

Użytkownik nie ma prawa publikować, rozpowszechniać, wykorzystywać, używać ponownie lub kopiować zawartości portalu Club France en Pologne i jego elektronicznego spisu w żadnej formie (w tym kopiować lub zapisywać na nośnikach elektrycznych).

REKLAMACJE

Wszystkie reklamacje dotyczące Serwisu powinny być kierowane na adres e-mail: club.francepologne@gmail.com lub na adres pocztowy: Instytuty Francuski w Polsce, ul. Widok 12, 00-023 WARSZAWA

Pobierz biuletyn

Logowanie

Zarejestruj się

Sponsorzy

Partnerzy

Facebook